Choď na obsah Choď na menu
 


Schôdza 26.04.2008

20. 5. 2008

                                                            Zápisnica

z členskej schôdze ZO SZZ  16 – 116  Drieňová – Šípkové, konanej dňa  

                  26.4.2008 v priestore záhradkarskej osady

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

Program schôdze: tvorí súčasť zápisnice.

 

Bod č.1: Prezentácia, schválenie programu

Bod č.2: Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2007

Bod č.3 Informácia o stave vysporiadania chatiek a pôdy

Bod č.4: Správa o hospodárení

Bod č.5: Správa revíznej a kontrolnej komisie

Bod č.6: Plán práce na rok 2008 a finančný rozpočet

Bod č.7 Správa o odbere el. energie

Bod č.8 Diskusia

Bod č.9 Návrh na uznesenie

Bod č.10 Záver - občerstvenie

 

Bod č.1:

 Schôdzu zahájila a členov privítala predsedníčka p. Pastuchová a zároveň skonštatovala, že na schôdzi je z 87 členov  prítomných ,46 čo predstavuje viac ako polovica členskej základne, čo je v súlade s čl.3 rokovacieho poriadku, zároveň bol prítomnými členmi schválený program schôdze. Na členskú schôdzu boli prizvaní aj p. starosta obce Šípkové a pani Vatrtová. Pán starosta sa schôdze nezúčastnil.

Plnenie úloh vyplývajúcich zo schôdze z 15.9.2007:

  1. Boli zabezpečené členské preukazy novým členom záhradkárskej osady.
  2. Výbor ZO SZZ  16-116 doriešil vzťahy  s právnym zástupcom  Judr. Vladimírom Beňačkom.

Bod č.2 :

V neustálom štádiu je vyrovnávanie nedoplatkov od členov ZO SZZ, nie všetci pochopili význam vyrovnávania niekoľkoročných pozdĺžností voči záhradkárskej osade.

Priestor okolo každej záhradky si musí každý sám udržiavať, kosiť, opravovať pletivo a odpad separovať a nosiť domov do domácich kontajnerov, lebo pristavenie kontajnera na odpad je veľmi vysoká finančná položka.

Zásluhou výboru a niektorých neustále aktívnych členov záhradkárskej osady je dokončená klubovňa záhr. osady, kde sa môžu členovia stretávať.

O zrušenie členstva  ZO SZZ požiadali: p. Dunajčík, p.Salaj, p.Polčan, p. Lajdová

Noví členovia: ZO SZZ p. Šantavý, p. Slávik, p. Žák, p. Čavojská.

 Bod č.3  

Výbor ZO SZZ vybavil k dnešnému dňu 24 listov vlastníctva, je záujem ešte o ďalších 12 listov vlastníctva. Spolu 36.

Bod č.4 :

 Informácie o hospodárení podala p. Dobrovodská a prečítal ju p. Beňačka.

Príjem za rok 2007: 288 270 Sk.

Výdavky: 120 862 Sk

Zostatok k 31.12.2007 účet a pokladňa: 167 408 Sk

Podrobnejšie informácie o príjmoch a výdavkoch sú k nahliadnutiu u p. Dobrovodskej.

Bod č.5,6:

P.Braško za revíznu a kontrolnu komisiu zdôraznil  význam odpracovania brigádnickych hodín (12 hodín ročne pre každého člena) z dôvodu fungovania celej záhradkárskej osady. Sú potrebné odstraňovať poruchy na vode, elektrike, obnovovať nátery, a rôzne iné práce. Kto nechce alebo nemôže odpracovať , musí hodiny zaplatiť.

Problémy sú aj s nahromadením dlhov so skupinou neplatičov aj za niekoľko rokov. Všetky nevyriešené prípady  či s vodou alebo elektrinou treba predložiť výboru a dohodnúť sa s ním o každej položke prípadne splátkovom kalendári. Malo by byť cťou každého člena mať uhradené všetky poplatky a nemať pozdĺžnosti voči vlastnej organizácii.

  členovia ktorí ešte nemajú vybavené listy vlastníctva musia si sami vybaviť všetky vlastné podklady ,napr. prevody, ináč neprejdú do katastra.

Najväčšia finančná položka pre tento rok bude oprava prístupovej cesty, ktorú všetci potrebujeme. Samozrejme musia na ňu prispieť aj ďalšie organizácie predovšetkým PD Šípkové, a poľovné združenie. Sme v jednaní s nimi. Obecný úrad nemá o toto záujem.

 

Bod č.7 :

P.Petlák v správe o odbere el. energie predložil rozdiel medzi podružnými elekromermi za minulý rok a hlavným elektromerom za tento rok. Za minulý rok to bolo 11 707 kW, za tento rok 13 838 kW. Rozdiel bol 2 100 kW. Oproti minulému roku je väčšia spotreba a horší stav. Minulého roku bol rozdiel 1 600 kW. P. Petlák navrhuje ďalšiu revíziu elektromerov, pretože je veľký neporiadok v spotrebe energie. Ďalej informoval prítomných členov o novozavedenej  internetovej stránke pre našu záhr. osadu, kde je aktualizácia všetkého, čo sa deje.

Bod č. 8

Diskusia

Do diskusie sa zapojili p. Slovák a p. Slováková, p. Bielik, p. Mačica, p. Puvák, p. Beňačka, p. Michalec, p. Sabo, p. Mosná. V diskusii sa hovorilo o potrebe organizovať brigády. Bol daný návrh na dovezenie kontajnera na odpad. Ďalší návrh bola výzva revíznu komisiu na kontrolu elektromerov. Niektorí členovia sa ohradili, že nebudú platiť za elektrinu, ktorú nevyužívajú ale hodiny majú natočené. Z toho dôvodu je nutné ešte raz prešetriť stav elektromerov. P. Braško vyzval všetkých členov, ktorí majú konkrétne nevyriešené prípady ( platby za elektrinu a vodu ), aby si to každý jednotlivo vyriešil s výborom ZO SZZ. P. Beňačka poďakoval výboru za činnosť a navrhol odmenu pre celý výbor za vykonanú prácu, k tomu sa pripojili p. Michalec a p. Michalcová. P. Mačica navrhol odsúhlasenie odmeny na tejto schôdzi. P. Sabo navrhol odmenu 18 000 SK pre celý výbor.

 

Všetkými prítomnými bola táto odmena schválená.

Bod č.9:

Uznesenie

Členská schôdza I. schvaľuje:

Navrhnutie odmeny pre výbor ZO SZZ v sume 18 000Sk

II. berie na vedomie:

Prevzatie certifikátov na elektromery od p. Vanka po dvoch rokoch.

III. ukladá:

Riešiť ďalšie vybavovanie vlastníckych listov v spolupráci s členmi záhr. osady, ktorí majú o ne záujem.

Úloha pre revíznu a kontrolnú komisiu na ďalšiu kontrolu elektromerov.

Výbor ZO SZZ  dorieši jednanie Odpoveď: p. Braško: cesta sa musí vyčistiť, výbor vstúpi do jednania s družstvom a poľovníckym združením a dohodne sa na predbežnej cene.

 

 s PD Šípkové a poľovníckym združením a dohodne sa na predbežnej cene o oprave príjazdovej cesty.

 

 

                                                                                            Zodp. Predsedníčka ZO SZZ

 

Členská schôdza uznesenie schválila, nikto sa hlasovania nezdržal a nikto nebol proti.

 

Prítomným poďakovala za účasť a 1.členskú schôdzu v roku 2008 ukončila predsedníčka p. Pastuchová

 

      V Šípkovom 26.4.2008

 

 

...............................................                       ............................................... 

Jozef Pastucha – overovateľ                      Marián Buček – overovateľ

 

 

......................................................

Anna Pastuchová - predsedníčka

 

 

................................................

Zapísala: Mária Michalcová