Choď na obsah Choď na menu
 


Schôdza 15.09.2007

15. 9. 2007

                                                            Zápisnica

z členskej schôdze ZO SZZ  16 – 116  Drieňová – Šípkové, konanej dňa  

                  15.09.2007 v priestore záhradkarskej osady

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

Program schôdze: tvorí súčasť zápisnice.

 

Bod č.1: Zahájenie schôdze

Bod č.2: Oboznámenie členov ZO SZZ o priebehu členskej schôdze z 28.4.2007 a úlohy z nej vyplývajúce

Bod č.3 Stav účtu

Bod č.4: Odovzdanie čestného uznania

Bod č.5: Diskusia

Bod č.6: Uznesenie

 

Bod č.1: Schôdzu zahájila a členov privítala predsedníčka p. Pastuchová a zároveň skonštatovala, že na schôdzi je z 87 členov  prítomných 37, a 10 ospravedlnených t.j. spolu 47 členov, čo predstavuje 1/3 členskej základne, to je v súlade s čl.3 rokovacieho poriadku.

Bod č.2: Plnenie úloh vyplývajúcich zo schôdze z 28.4.2007:

a) Bol vypracovaný a odovzdaný nový rokovací, osadový a volebný poriadok

všetkým členom ZO SZZ na schválenie.

Hlasovanie za vypracované poriadky: všetci členovia ZO SZZ boli za predložené poriadky, a tým boli schválené.

b) Novoprijatým členom ZO SZZ boli odovzdané členské preukazy, neprítomní členovia si môžu preukazy vyzdvihnúť u p. Dobrovodskej.

c) P. Rubín odovzdal všetku písomnú agendu p. Zetekovi, ktorý nemá už žiadnu inú dokumentáciu  len to čo dostal.

d) Z dokumentácie sa zistilo , že je k dispozícii iba financovanie za roky 2004,2005,2006, ostatná agenda za minulé obdobie nie je k dispozícii.

e)Vzťahy s právnym zástupcom – advokátom p. Beňačkom boli zrušené, uhradila sa mu čiastka 20 000 Sk za jeho minulú činnosť, výbor ZO SZZ  je s ním v jednaní.

f) Na pridelenie súpisných čísel bolo podaných 24 žiadostí na obecný úrad v Šípkovom.

g) p. Pastuchová oznámila, že funkcie tajomníčky sa vzdáva p. Kuciaňová, p. Braško navrhol aby do budúceho roka, kedy bude ďalšia schôdza vykonávali túto funkciu p. Pastuchová a p. Dobrovodská.

Bod č.3 : Informácie o stave účtu podala p. Dobrovodská.

K 1.5.2007 bolo celé účtovníctvo prebraté od p. Zeteka. Založený bol účet v ČSOB, ktorý je k nahliadnutiu. Vyzvaní boli všetci členovia ZO SZZ , ktorí nemajú vyrovnané pohľadávky od roku 1990 aby tak  učinili.

 

Stav účtu: 123 500 Sk

Vymáhané  pohľadávky: 48843 Sk

Oprava čerpadla: 30 000 Sk ( poisťovňa vrátila 29 000 Sk)

Náklady na členskú schôdzu v apríli 2007 – 680 Sk

Kancelárske potreby, pozvánky, atď – 1500 Sk

Náklady na záhradkársku kanceláriu: 7850 Sk

Elektromer : 4000 Sk

Kopírovanie geometrického plánu: 4200 Sk

 

Bod č.4: P. Pastuchová poďakovala a odovzdala čestné uznanie  p. Braškovi za jeho dlhoročnú činnosť pre záhradkársku osadu a hlavnú zásluhu za vybudovanie kancelárie a zasadacej miestnosti v určenom priestore záhradkarskej osady.

 

Bod č.5 : Diskusia:

 

p. Mikula – Ohradil sa že on má odpracovaných od založenia záhr. osady pred 20 rokmi asi 360 hodín a nebude ani brigádovať, ani platiť ďalšie hodiny.

Odpoveď p. Petláka : On a niektorí ďalší noví záhradkári si zakúpili chatky ,v ktorých hodnote boli aj odpracované hodiny, čiže si chatky zakúpili s hodinami. Na minulej schôdzi bola stanovená „ čiara“ odkiaľ začať ( od 28.4.2007 a brigádovať sa musí pravidelne 12 hodín ročne pre každého člena tak ako to bolo schválené. Kto neodbrigáduje  zaplatí 50 Sk / hod.

Reagoval aj p. Braško – zakladateť záhr. osady: Áno, v minulosti záhradkári  odpracovali veľa brigádnickych hodín, no mohli si prednostne vybrať preto miesto zahrádky, ktoré chceli mať. Tí čo nebrigádovali zaplatili si brigádnicke hodiny a bolo im pridelené miesto.

p. Vida: súhlasí aby sa brigádovalo alebo platilo, len mal by sa urobiť plán čo a kedy sa bude robiť, či sú nato prostriedky, a aby to bolo to zorganizované.

p. Vida ešte navrhoval, že malo by sa brigádnicky kosiť aj v okolí každej záhradky, lebo okolie konkrétne jeho zahrádky veľmi zarastá.

Odpoveď p. Braško: P. Vida si mal možnosť vybrať zahrádku ako aj iní a preto sa musí každý sám starať o okolie svojej zahrádky.

p. Bielik – ohľadom el. hodín. P. Vanko vyberal peniaze za el. hodiny a nevrátil peniaze. Reagoval p. Braško , p. Mačuta , p.Vašuta : P. Vanko načierno vyberal peniaze s p. Gešvantnerom a nevydával doklady o zaplatení.

Návrh: Zavolať najbližšie p. Vanka na výbor, nech vysvetlí situáciu a vráti peniaze zatiaľ týmto menovaným:

 

                                                       p.Bielikovi

                                                       p.Slovákovi

                                                       p.Kubrinovej

                                                       p.Gulíkovi

                                                       p. Petrovičovi

                                                       p. Motúzovi

p. Pastucha: Kto má doklad o zaplatení el. hodín nech ho donesie, záhr. osada mu to preplatí.

p. Pastuchová: Všetkým, ktorí dali 1200 Sk na právnika sa im po predložení dokladu peniaze vrátia.

p. Mačica : Keď sa vzdával funkcie, odovzal 3 čerpadlá, ktoré zmizli, rád by vedel čo je s nimi.

Odpoveď : 1 sa zapožičalo na družstvo, 1 sa predalo a 1 bolo v záhr. osade v prerobenom priestore.

Situáciu okolo najnovšie zakúpeného a zhoretého čerpadla vysvetlil p. Petlák: Bolo vysoko neodborne zapojené, preto zhorelo, okrem zapojenia nového čerpadla menilo sa aj potrubie, ktoré bolo skorodované. Na budúci rok sa bude riešiť situácia tak, keďže je tam elektromer odsleduje sa ročná spotreba presne, v prípade rozdielu sa odkontroluje spotreba v chatkách aby všetko súhlasilo.

p. Mačica: navrhol aby sa voda merala, pretože podľa neho je plytvanie vodou.

Odpoveď viacerích záhradkárov: Voda sa nedá v momentálnom stave rozvodov merať, ak by sa to odsúhlasilo, museli by sa rozvody prerobiť a tak montovať vodomery, čo by pre každého záhradkára bola neúnosná čiastka peňazí.

p..Bielik: položil otázku o vybavovaní pozemkov.

Odpoveď p. Braška: S vybavovaním je zložitá situácia, posledný právnik p. Beňačka neurobil v tejto veci skoro nič, existuje už geometrický plán , robí sa zápis do katastra. Dr. Jankech z katastra prisľúbil vybavovanie pozemkov, ale najskôr sa musia vybaviť záhr. chatky. Výbor neodporúča  samostatné vybavovanie pozemkov kvôli vysokým financiám.

Pripomienka p. Zeteka: Za vodu sa bude možno platiť, lebo je na cudzom pozemku.

p. Vanek: Už v minulosti navrhoval aby sa zakúpili orientačné prietokomery ( 300 – 400 Sk  za kus ) , vtedy by sa dali posudzovať odbery vody.

p.Vida: Otázka problému neplatičov, čo sa s tým bude robiť

Odpoveď p. Pastuchová a p. Braško : Na minulej schôdzi sa odsúhlasil poplatok 800 Sk, no niektorí sa mylne domievajú, že je to za vodu. Znovu vysvetlili, že tento poplatok je účelový .Výbor poslal už neplatičom  upomienky a ľudia už začali uhrádzať pohľadávky.

p. Bielik: Ako sa budú riešiť tí záhradkári, ktorí sa o záhradku nestarajú, nechodia tam, majú to zarastené atď..

Odpoveď p. Pastuchová:  Pôjde na  záhr.schôdzu v Piešťanoch a tam sa bude o tomto probléme  informovať.

p. Dobrovodská:   Počká sa rok aby neplatiči zaplatili pohľadávky, a tí čo nezaplatia a o zahrádky sa nestarajú  pristúpi sa k odpredaju pozemkov.

p. Kazík: Predniesol problém príjazdovej cesty

Odpoveď: p. Braško: cesta sa musí vyčistiť, výbor vstúpi do jednania s družstvom a poľovníckym združením a dohodne sa na predbežnej cene.

 

Bod č.6: Uznesenie

 

Členská schôdza

I. schvaľuje:

a}1.Rokovací, osadový a volebný poriadok

 

II. berie na vedomie:

a}Prevzatie finančnej agendy a finančných prostriedkov od vtedajšieho hospodára  p. Zeteka

b}Zabezpečenie členských preukazov novým členom záhr osady.

 

III. ukladá:

A výboru ZO SZZ  16 – 116 doriešiť vzťahy s právnym zástupcom – advokátom JuDr.Vladimírom Beňačkom

                                                                        Zodp. Predsedníčka ZO SZZ

 

Členská schôdza uznesenie schválila, nikto sa hlasovania nezdržal a nikto nebol proti.

 

Prítomným poďakovala za účasť a 2.členskú schôdzu v roku 2007 ukončila predsedníčka p. Pastuchová

 

V Šípkovom 15.09.2007

 

 

...............................................                       ............................................... 

Jozef Pastucha – overovateľ                      Marián Buček – overovateľ

 

 

......................................................

Anna Pastuchová - predsedníčka

 

 

................................................

Zapísala: Mária Michalcová