Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z členskej schôdze ZO SZZ 16 – 116 Drieňová

3. 3. 2009

                                                            Zápisnica

z neformálneho stretnutia ZO SZZ  16 – 116  Drieňová – Šípkové, konaného dňa  

                  11.10.2008 v priestore záhradkarskej osady

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

Program schôdze: tvorí súčasť zápisnice.

 

Bod č.1: Prezentácia, schválenie programu

Bod č.2: Informácia o stave vysporiadania chatiek a pozemkov

Bod č.3 Diskusia

Bod č.4 Záver - občerstvenie

 

Bod č.1:

 Schôdzu zahájila a členov privítala predsedníčka p. Pastuchová a zároveň skonštatovala, že na schôdzi je z 87 členov,  prítomných 48 členov. Všetci prítomní schválili program.

Bod č.2:

Do konca novembra bude odoslaná žiadosťaj s dokladmi našej záhradkárskej osady na pozemkový úrad z dôvodu vysporiadania pozemkov. Prítomní podpísali splnomocnenie pre p. Pastuchovú na vybavovanie žiadosti vysporiadania pozemkov. Ďalej vo svojom vystúpení p. predsedníčka upozornila, že málo záhradkárov brigáduje, čo je škoda pre celú záhradkársku osadu a každý člen si musí sám upratovať svoje okolie. Tí čo nemajú ešte zaplatenú daň, nech tak urobia čo najskôr na Obecnom úrade v Šípkovom. Je potrebné všímať si aj okolie záhradok, pretože sa vyskytli krádeže. Všetok odpad je potrebné triediť a nosiť si ho každý domov, nenechávať ho na smetisku v Šípkovom.

  Kto má neplatný členský preukaz, je potrebné ho vymeniť, noví členovia záhradkárskej osady:

P.Lovičková, p. Ilenčík, p.Žák, p. Vavák.

 Po vyzvaní p. Pastuchovej, dostal slovo p. Petlák, ktorý informoval členov o zakúpení  unimobunky, ktorá bude slúžiť všetkým záhradkárom ako dielňa pre náradie(zverák, brúska, atď). Ďalej bola zakúpená aj motorová píla, ktorú si môže zobrať každý kto ju bude potrebovať, je u p. Petláka.

V ďalšom vystúpení p. Kuciaňová poďakovala všetkým členom výboru za vykonanú prácu a zároveň vyjadrila dôveru, že žiadosť na pozemkový úrad bude aj s dokladmi podaná do konca roka, čo je posledný termín.

Bod č.3:

V diskusii vystúpila pani Slováková, že majú poškodenú chatku od vlámačov, pretože plot je neopravený. Pán Petlák sa vyjadril, že ploty ako aj prístupová cesta k záhradkám sa budú riešiť po novom roku, priorita je čo najskoršie vysporiadanie pozemkov. P. Pastuchová informovala, že jednotnú cenu za pozemky stanoví pozemkový úrad.

Bod č.4:

P. Pastuchová ukončila stretnutie a poďakovala prítomným za účasť.

 

V Šípkovom 11.10.2008                                                          Zodp. Predsedníčka ZO SZZ

 

...............................................                       ............................................... 

Jozef Pastucha – overovateľ                      Marián Buček – overovateľ

 

 

......................................................               ................................................

Anna Pastuchová – predsedníčka            zapísala – Mária Michalcová