Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z členskej schôdze ZO SZZ 16–116 Drieňová

31. 3. 2010

Zápisnica

 

z členskej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové

konanej dňa 27.03.2010 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána)

 

 

 

 

Prítomní:  56 členov – viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice.

 

1.    Otvorenie.

2.    Prezentácia a schválenie programu.

3.    Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

4.    Správa o činnosti ZO SZZ za uplynulé obdobie.

5.    Správa kontrolnej a revíznej komisie.

6.    Správa o hospodárení za rok 2009.

7.    Plán hlavných úloh na rok 2010 a rozpočet.

8.    Správa mandátovej komisie – voľba nového výboru, voľba revíznej a kontrolnej komisie, voľba delegáta na okresnú konferenciu SZZ.

9.    Diskusia.

10. Návrh na uznesenie.

11. Záver – občerstvenie.

 

 

1. Pani predsedníčka Anna Pastuchová schôdzu zahájila a privítala všetkých prítomných záhradkárov.

 

2. Vážení priatelia, dobrý deň! Vitajte na dnešnej výročnej a volebnej schôdzi. Verím, že  

každý dostal domov pozvánku s programom.

Všetci prítomní členovia schválili program schôdze.

    

3. Výbor ZO SZZ Drieňová – Šípkové navrhol do volebnej a návrhovej komisie Martinu Lovičkovú, Mareka Drevenáka a Viliama Žitňanského.

Hlasovanie- Za: všetci prítomní členovia = 56, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

     Ďalej výbor navrhol do mandátovej komisie Vladimíra Slávika, Viliama Kázika a Evu Sabovú. Hlasovanie- Za: 55, Proti: 0, Zdržal sa: 1.

 

4. Pani predsedkyňa Anna Pastuchová oboznámila prítomných členov so správou o činnosti za uplynulé obdobie:

      Priatelia 3 roky utiekli ako voda a výbor SZZ ZO Drieňová-Šípkové predstupuje pred Vás s odpočtom práce. Keď sme preberali záhradkovú osadu, tak sme zdedili nefunkčné čerpadlo, 60.000 Sk na účte, ktoré dostala ZO od MÚ vo Vrbovom za záhradkársky dom, stratené doklady a všade, kde sa človek pozrel neporiadok a viac ako polovica členov neplatičov. Ale ten neporiadok čo bol záhradkárskej osade vyhovoval veľa ľuďom.

Priatelia nedá sa všetko naraz. Tento rok tiež chceme pokračovať v práci pri oprave plotov, úprave ciest, ale treba prísť na brigádu. Len prosím nechcite, aby Vám sused prišiel zaplátať dieru v plote. Každý sa musí starať o plot sám a tiež o vytrhanie buriny pri plote. Opäť Vás prosím, nevyvážajte smeti na divokú skládku. Po tejto schôdzi pôjde list pánovi starostovi obce Šípkové aj na životné prostredie. Chceli by sme, aby sa táto divoká skládka už začala riešiť.

Veľmi ma mrzí, že sú členovia čo neprídu na schôdzu, a robia klebety. Veď telefónne čísla na členov výboru viete všetci. Treba zavolať a opýtať sa, aká je pravda. Ja si myslím, že za 3 roky sa nestalo, že som niekomu nepomohla, tak ako aj ostatní členovia výboru. Ja ako predsedkyňa, by som neurobila nič také, čo by poškodilo naše záujmy. Tak isto aj celý výbor.

Je mi ľúto tých záhradkárov, čo nedokázali prísť a opýtať sa pani Dobrovodskej na finančné prostriedky.

Prosím nezabúdajte čo tu bolo i keď ja som človek čo ide dopredu a nerada sa vŕtam v minulosti. Ale tu keď sme sa stretli sme sa zdravili ahoj- tečie voda? Keď sa vozila voda so studne a neboli peniaze na zaplatenie elektrickej energie...

Dnes je účet v ČSOB a o všetkom Vás bude informovať Lívia Dobrovodská.

         Priatelia, pán Kamil Polčan podal trestné oznámenie a tak som bola 3-krát na polícii vo Vrbovom. Vidíte, že čoho je schopný ,,záhradkár“, ktorý má dlh 12000,- Sk a ako som sa dozvedela od jeho známeho, že ani dobre nevie, kde má záhradku.

Schôdza je nato, aby si každý povedal svoj názor. Radi si vypočujeme aj kritiku a ja sa s každým rada porozprávam.

A teraz na tému, ktorá Vás najviac zaujíma a to sú pozemky. Priatelia, opäť mi nedá nevrátiť sa na roky späť.  Ako som začala s nafotením veľkého GP a tak sa  začali vybavovať listy vlastníctva, ako aj čísla na chaty. Hneď ako sa vybavili LV, sme začali pracovať na pozemkoch a doporučenými listami sme oslovovali vlastníkov pôdy. Lebo termín 31.12.2008 sa nezadržateľne blížil.

Ako dobre viete podarilo sa nám to a 27.11.2008 sme boli s pánom právnikom v Trnave na Pozemkovom úrade.

Ja, ako Vaša splnomocnenkyňa, som stále- pravidelne bola v kontakte s PÚ ako aj právnikom. Ešte stále sa niektoré veci vybavujú.

Priatelia, naše podanie je už u geodeda, už sa pracuje na registri pôvodného stavu (trvá to asi 2 – 3 mesiace) a čakám na list od nich.

Až teraz si človek uvedomuje – čo by bolo, keby sa nám to nebolo podarilo. Boli by si vlastníci pôdy robili s nami, čo by chceli. Prosím, informujte pravdivo, že už sa na našom podaní pracuje.

         Milí záhradkári, všetci máte doma osadový poriadok a pre nových záhradkárov je k dispozícii. Verím, že si ho občas prečítate. Prosím, treba ho dodržiavať. Pred 3 rokmi začal pracovať 7-členný výbor. Po čase jeden člen odstúpil. Dnes je výbor 6-členný.

 

         Pani predsedkyňa podala návrh na zloženie výboru z 5 členov.  

Hlasovanie –  Za: všetci prítomní členovia,      Proti: 0,      Zdržal sa: 0.

 

Osadový poriadok SZZ ZO Drieňová – Šípkové sa mení na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 27.3.2010 – počet členov výboru bude 5.

 

Priatelia, máme internetovú webovú stránku, prosím Vás prispejte dobrou radou na túto spomínanú webovú stránku našej záhradkárskej osady.

Zúčastnila som sa aktíva funkcionárov SZZ v Trakoviciach, kde sme boli pochválený za náš klub a dobre mi to padlo.

         Na záver sa chcem poďakovať bývalým členom výboru za ich odvedenú prácu.

Tiež Vás chcem poprosiť, buďme tolerantní jeden voči druhému, nehľadajme len zlé na druhom, ale aj dobré veci, veď sme len ľudia s dobrými aj zlými vlastnosťami.

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za spoluprácu Obecnému úradu v Šípkovom, ako aj Poľnohospodárskemu družstvu a poľovníckemu združeniu, ktorí pravidelne chodia do lesa a občas pozrú aj do osady.

Priatelia, ja Vám prajem v roku 2010 veľa dobrého zdravia, záhradkárskych úspechov a počas celého roku pohodu v našej záhradkárskej osade.

 

5. Pán Peter Michalec potvrdil, na základe kontroly účtovných dokladov, správne a bezchybné  vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

6. SZZ ZO Drieňová – Šípkové 16 – 116 účtuje formou jednoduchého účtovníctva. Finančné prostriedky sú uložené na účte v ČSOB Piešťany číslo účtu 4005117046/ 7500 a v pokladni. Prílohou tejto správy je peňažný denník za rok 2009 a pokladničná kniha za rok 2009, kde sú zaúčtované všetky pohyby na účte v banke a v pokladni, ktoré súvisia s činnosťou ZO 16 – 116 Drieňová – Šípkové.

 

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2009:

 

Pokladňa         = 2550,32 €

Účet v banke = 6094,70 €

Spolu finančné prostriedky = 8645,02 €.

 

7. Plán práce SZZ ZO Drieňová – Šípkové na rok 2010:

V roku 2010 sa opäť vrátime k oprave plotov, výmena pletív a stĺpov. Plánuje sa natretie elektrických rozvodní, úprava cesty v osade, ako aj verejnej a to zaplátanie dier, rezanie krovinorezom. Údržba nádrže na vodu, vyčistiť nádrž. Výstava ovocia, zeleniny, kvetov v septembri. Na tieto práce výbor vyčlenil 2 000,- Eur.

 

8. Návrh kandidátky: V súlade s Osadovým poriadkom predsedkyňa volebnej komisie Martina Lovičková predkladá návrh kandidátky na voľbu nových členov výboru. Zároveň  oznámila, že jednotlivý členovia navrhovaní do výboru SZZ ZO Drieňová – Šípkové sú uzrozumení o možnosti ich zvolenia, s čím súhlasia. To isté platí aj o členoch kontrolnej a revíznej komisie.

- Výbor ZO SZZ Drieňová – Šípkové:

  1.Anna Pastuchová

  2.Lívia Dobrovodská

  3.Jana Kozáková

  4.Ernest Petlák

  5.Ján Deneš

  6.Čestný člen výboru Michal Braško

 

( Na schôdzi je prítomných 56 členov. )

 

Predsedajúca dala hlasovať.

 

Hlasovanie o výbore – Za: Všetci=56 prítomných členov, Proti:0, Zdržal sa:0.

 

-Kontrolná a revízna komisia:

 1.Peter Michalec

 2.Miroslav Šantavý

 3.Mário Vavák

 

Hlasovanie – Za: 56, Proti 0, Zdržal sa: 0.

 

Navrhnutý člen na Okresnú konferenciu SZZ, ktorá sa bude konať v Trnave – navrhnutá je pani Anna Pastuchová

 

Hlasovanie – Za: 56, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

 

9. A.Pastuchová dala návrh na uskutočnenie schôdzi v septembri

 

  Hlasovanie – Za: 54, Proti: 0, Zdržal sa: 2.

 

 

-Návrh na podávanie občerstvenia na schôdzi

 

 Hlasovanie – Za: 56, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

 

-Návrh na podávanie občerstvenia na brigáde

 

  Hlasovanie – Za: 53, Proti: 2, Zdržal sa: 1.

 

-Návrh na zvýšenie poplatku pre ľudí pracujúcich na brigáde v sume 2,- €/ hod.

 

 Hlasovanie – Za: 56, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

 

Pán Ernest Petlák vyzval záhradkárov na aktívnu účasť na brigádach.

V diskusii sa povedalo, že v septembri sa budú platiť poplatky za každú záhradu – cca    20 €/ 1 záhradu, platiť budeme pozemkovému fondu. Výbor zabezpečí kľúče od zámkov do brán pre ďalších záhradkárov, výbor bude rokovať so stavebnými firmami pracujúcimi v našej osade o lepšej spolupráci pri používaní ciest i vchodových brán – zamykanie.

    Prítomní záhradkári riešili problém s vodou v bazénoch v osade. Zhrnutie tohto problému je, že množstvo vody na polievanie záhrady, zeleniny i trávy sa rovná množstvu napustenej vody v bazéne.

 

Výbor bude neustále úzko spolupracovať so záhradkármi aj pri požičiavaní náradia i miešačky. Je to pre všetkých záhradkárov.

 

Pán Roman Páleník dal návrh na odmenu pre celý výbor ZO Drieňová – Šípkové 800,- €

 

Hlasovanie o tomto návrhu – Za: 53, Proti: 0, Zdržal sa: 3.

 

6. Členská schôdza

 

I.schvaľuje:

 

1. Zmenu v Osadovom poriadku – výbor bude zložený z piatich členov.

2. Novozvolený výbor v zložení: Anna Pastuchová, Lívia Dobrovodská, Jana Kozáková,  Ernest Petlák, Ján Deneš, čestný člen výboru Michal Braško.

3. Zvolenú kontrolnú a revíznu komisiu v zložení: Peter Michalec, Miroslav Šantavý, Mário Vavák.

4. Voľbu delegátky - členku Annu Pastuchovú na Okresnú konferenciu SZZ v Trnave

5. Schôdzu v septembri a občerstvenie na schôdzu.

6. Poplatky pre ľudí pracujúcich na brigáde v záhradkárskej osade v sume 2,- €/ hod. a občerstvenie na brigády.

7. Odmenu pre výbor v sume 800,- €.

 

II. berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti SZZ ZO Drieňová – Šípkové za uplynulé obdobie.

2. Správu kontrolnej a revíznej komisie.

3. Správu o hospodárení za rok 2009.

4. Plán hlavných úloh na rok 2010 a rozpočet.

5. Správu mandátovej komisie.

 

Hlasovanie o uznesení – Za: 56, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

 

Členská schôdza uznesenie schválila.

 

 

 

11. Prítomným predsedníčka pani Anna Pastuchová poďakovala za účasť na schôdzi a ukončila schôdzu s pozvaním na občerstvenie a popriala záhradkárom dobrú chuť.

 

 

 

V Šípkovom 27.03.2010

 

 

 

..............................................                       ............................................ 

Jozef Pastucha – overovateľ                        Marián Buček – overovateľ

 

 

 

 

 

......................................................

Anna Pastuchová – predsedníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Zapísal: Mgr. Viliam Žitňanský