Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z členskej výročnej schôdze SZZ-ZO 16-116 Drienova

28. 4. 2009

Zápisnica

 

z členskej výročnej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové

konanej dňa 25.04.2009 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána)

 

 

 

 

Prítomní:  Viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice.

 

Bod č. 1. Prezentácia, schválenie programu

Bod č. 2. Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2008

Bod č. 3. Informácia o stave vysporiadania chatiek a pôdy

Bod č. 4. Správa o hospodárení 2008

Bod č. 5. Správa revíznej a kontrolnej komisie

Bod č. 6. Plán práce na r. 2009 a finančný rozpočet

Bod č. 7. Správa o odbere elektrickej energie

Bod č. 8. Diskusia

Bod č. 9. Návrh na uznesenie

Bod č. 10. Záver – občerstvenie

 

 

Bod č. 1:

      Pani predsedníčka Anna Pastuchová pred zahájením schôdze a celá členská základna si uctili minútou ticha zosnulých záhradkárov a priateľov pána Zdenka Pastorka a pána Pavla Hradského.

Potom pani predsedníčka schôdzu zahájila a privítala všetkých členov i pani Zuzanu Vatrtovú pracovníčku obecného úradu Šípkové. Prítomní členovia schválili program schôdze.

 

Bod č. 2 :

         Výbor SZZ ZO 16-116 Drieňová – Šípkové sa dňa 19.11.2008 zaoberal členmi neplatičmi a podľa stanov SZZ sa po dôslednom zvážení dohodol na vylúčení spomínaných členov neplatičov. Zápisnica zasadnutia výboru SZZ ZO 16-116 Drieňová – Šípkové tvorí súčasť zápisnice.

Členská schôdza hlasovaním odsúhlasila vylúčenie členov neplatičov.

Pani predsedníčka pokračovala v správe o činnosti - Vybudovala sa klubovňa, ktorá bude slúžiť pre členov ZO, aby sme sa mali kde schádzať. Týmto sa ušetria finančné prostriedky za prenájom.

Je nové čerpadlo plus rúry- vodovod. Kúpila sa unimobunka a motorová píla.

Vybavili sa listy vlastníctva na chaty pre členov spolupracujúcich s výborom. Ešte sú niektoré chatky nevybavené, ale na všetkých sa pracuje.

Ďalej pani predsedkyňa vyzvala všetkých členov na opatrnosť a starostlivosť o svoje veci, ako aj na susedove. Tejto zimy bol väčší pohyb ľudí a aj tak zmizli veci, ktoré by jeden človek neodniesol. Máme byť opatrnejší.

Platí prísny zákaz vyvážať smeti, aj dolu ku kontajneru.

Poprosila členov kto má možnosť nech prispeje dobrou radou a názorom na našu webovú stránku www.szz-drienova.estranky.sk.

Pani predsedkyňa sa poďakovala členom výboru za odvedenú efektívnu prácu v roku 2008 pre osoh našej ZO.

Privítala nových členov ZO:

pána Petra Ilenčíka s manželkou,

Martinu Lovičkovú,

Mária Vaváka,

Ladislava Slováka s manželkou,

Igora Gacka s manželkou,

Viliama Žitňanského s manželkou.

 

Bod č. 3:  

         Po obrovskej, ťažkej i časovo náročnej práci sa výboru úspešne podarilo 27.11.2008 aj s právnikom zaniesť na Pozemkový fond v Trnave všetky doklady potrebné na vybavenie prevodu vlastníctva  pozemkov.

         Toto vybavovanie stálo dosť finančných prostriedkov cca 3883.69 €=117.000,- Sk. V tejto čiastke je zahrnuté všetko potrebné pre dvojročné vybavovanie pozemkov pre všetkých členov. Pánovi právnikovi veľa a veľa pomáhala pani predsedkyňa Anna Pastuchová a pani Lívia Dobrovodská.

Poplatok za pozemok 20 €/rok sa vyberá na poukázanie finančných prostriedkov za celú osadu naraz cca za 3–5 rokov a na platenie za voľné záhrady obecnému úradu Šípkové za vylúčených členov a pozemkovému fondu.

         V súčasnosti majú niektorí členovia viac záhradok. Záhradky, ktoré sú voľné výbor ponúka členom ZO za členský vklad 133,- € a ročný poplatok za každú ďalšiu záhradku 20,- €. To znamená, že kto vlastní napríklad dve záhradky zaplatí 30,- € základný členský+účelový príspevok a 20,- €- účelový príspevok zaplatí za druhú záhradku. Pani predsedkyňa dala o tomto hlasovať. Za: všetci prítomní členovia.

 

Bod č. 4:

Informácie o hospodárení podala p. Dobrovodská a prečítal ju p. Beňačka.

Príjem za rok 2008:    237.219,- Sk.

Výdavky za rok 2008: 268.633,- Sk

Zostatok k 31.12.2008 účet a pokladňa: 135 995,- Sk

Podrobnejšie informácie o príjmoch a výdavkoch sú k nahliadnutiu u p. Dobrovodskej.

 

Bod č. 5:

Pán Peter Michalec za revíznu a kontrolnú komisiu oboznámil členskú schôdzu so správnym vedením a zapisovaním dokumentácie.Neboli zistené žiadne nedostatky.

 

Bod č. 6:

         Pán Braško zdôraznil kritický stav prichádzajúcej cesty- jamy, krovie, porast a pod. Treba rokovať s organizáciami, ktoré využívajú spomínanú cestu a nájsť riešenie ako zlepšiť stav vozovky - cesty.

Medzi ďalšie úlohy plánu práce na rok 2009 pán Braško zaradil:

-      Oprava ohrady (stĺpiky, nový plot);

-      Kontrolovať stav nádrže na vodu;

-      Spojazdniť v hornej osade cestu dolu vedľa vinohradu (panely a pod.);

-      Opraviť a ponatierať elektrické rozvodné skrinky, na hlavných skrinkách opraviť vrchný plech, zámky a tiež natrieť;

-      Spraviť alebo kúpiť záchod- WC pri klubovni;

 

Bod č. 7:

         Pán Ernest Petlák si pripravil správu o odbere elektrickej energie, s ktorou nás členov aj na členskej schôdze oboznámil.

 

                   ELEKTROMERY

ROK     CHATY        ČERPADLO

2006     4394 kwh      5000 kwh

2007     5198 kwh      6328 kwh

2008     6096 kwh    10135 kwh

 

Rozdiel medzi hlavným elektromerom a podružným meraním v roku 2006=1563 kwh, r.2007=2131 kwh a r. 2008=5883 kwh.

Pán Petlák si pripravil aj štúdiu o problematike merania elektrickej energie. Uviedol niekoľko základných problémov, ktoré môžu pri meraní odberu elektrickej energie vzniknúť- súčet nameraných spotrieb podružnými elektromermi nesúhlasí s hodnotou nameranou energetickými závodmi, čo je u maloodberateľov typický problém skupinového merania záhradkárskych a chatových osád. Vtedy je treba všetky podružné elektromery overiť a zaplombovať. Najväčšia chyba pri rozúčtovaní energie vzniká nezapočítaním do spotreby odberného miesta odber napäťovej cievky, ktorá je neustále pod napätím približne 5 W (podľa typu a výrobcu).

Pre 50 ks elektromerov je ročná spotreba jednofázových elektromerov nasledovná

50 ks x 5 W x 24 hod. x 365 dní= 2160 kWh

 

a u trojfázových je spotreba

50 ks x 15 W x 24 hod. x 365 dní=6480 kWh

 

Preto je potrebné a nutné k cene za elektrickú energiu pripočítať stály poplatok za pripojený elektromer. Ten by mal byť pre všetky rovnaký, pokiaľ sú použité rovnaké elektromery (jednofázové alebo trojfázové).

Na základe tejto štúdie dostal každý člen prehlásenie, ktorého prevzatie potvrdil každý člen ZO svojim vlastnoručným podpisom.

 

Bod č. 8:

    Do diskusie sa zapojili p. Beňačka- vyjadril názor, že istič má odber len pri zapnutí. P. Petlák odpovedal, že to nie je pravda. P. Miklian navrhol skontrolovať elektromery a istič  dať pred elektromer. Pán Petlák reagoval: Je to pravda len z časti. P.Miklian ešte povedal, aby sa vypočítal koeficient. Dohodlo sa, že sa o tomto probléme rozhodne na ďalšej schôdzi.

Pani Kucianová spomenula právnu normu- spotreba, bola zlá evidencia elektriny. Pán Petlák odpovedal: 90 % elektromerov je zapojených už spomínaným spôsobom. P. Kucianová povedala, že na jeseň na ďalšej schôdzi sa treba dohodnúť na paušálnej cene.

Potom p. Kucianová navrhla mimoriadnu odmenu pre celý výbor  600,- € za aktívnu a obetavú prácu pri vybavovaní pozemkov. Všetkými prítomnými bola táto odmena schválená.

P. Michalec povedal, že pri úprave cesty je treba najskôr odviezť zeminu a potom začať so sprístupnením cesty.

P. Braško chce spracovať kroniku ZO a požiadal ostatných členov poskytnutie dokumentov, fotiek a pod. z histórie ZO.

Pani predsedkyňa na záver schôdze popriala všetkým členom a ich rodinám zdravie, odvahu, jasnú myseľ a výdrž, aby sme si splnili v tomto roku všetky osobné a pracovné sny, ako aj záhradkárske priania. Poďakovala sa popriala príjemné posedenie.

 

Bod č.9:

 

Uznesenie:

 

Členská schôdza I. schvaľuje:

Vylúčenie členov neplatičov zo ZO SZZ Šípkové-Drieňová.

Spôsob platenia účelových poplatkov na jednu záhradku=30 €  a na dve záhradky sa bude platiť 30 €+20 € účelový príplatok.

Odmeny pre výbor ZO SZZ v sume 600,- €.

 

II. berie na vedomie:

Správu o činnosti ZO SZZ za rok 2008.

Informácie o stave vysporiadania chatiek a pôdy.

Správu o hospodárení 2008.

Správu revíznej a kontrolnej komisie.

Plán práce na rok 2009 a finančný rozpočet.

Správu o odbere elektrickej energie

Prevzatie prehlásenia súvisiace s odberom elektrickej energie a kontrolou elektrome- rov.

 

III. ukladá:

Riešiť spôsob platenia elektrickej energie a zapojenia elektromerov.

Rokovať s organizáciami využívajúcimi vozovku – prístupovú cestu k osade.

 

                                                                      Zodpovedná Predsedníčka ZO SZZ

 

Členská schôdza uznesenie schválila, nikto sa hlasovania nezdržal a nikto nebol proti.

 

Prítomným  členom poďakovala za účasť a 1. členskú schôdzu v roku 2009 ukončila predsedníčka pani Anna Pastuchová

 

 V Šípkovom 25.04.2009

 

 

...............................................                       ............................................... 

Jozef Pastucha – overovateľ                          Marián Buček – overovateľ

 

 

 

......................................................

Anna Pastuchová – predsedníčka

 

 

 

 

................................................

   Zapísal: Viliam Žitňanský